Vedtekter

Vedtatt på konstituerende årsmøte 17. juli 1965.

Endret ved ordinært årsmøte 14. august 1976, 21. november 1979, 20. november 1990,
18. november 1996, 3. november 1997, 30. mai 1998, 19. juni 2010, 21. juni 2014, 18. juni 2016 og 17. juni 2017

§1.

Foreningens navn er Storøen Velforening.
Foreningens formål er - vis à vis og i samarbeid med grunneier, Hole kommune og andre - å ivareta de felles interesser som hytteeierne har til veier, parkeringsplasser, bade- og båtplasser, elektrisitet, vann, renovasjon og andre felles interesser som hytteeierne måtte ha, samt å gi retningslinjer for bruk og vedlikehold av broanlegg og veier som er felles med Storøen Gård.

§2.

Medlemskap i foreningen er obligatorisk for alle eiere av hytter i hyttefeltet. Det er bare eiere av hytte på Storøen som kan være medlem. Medlemskapet forplikter til å ta tillitsverv, jf. § 4,
2. ledd, punktene 4 og 5.

Medlemmene er pliktig til å betale årlig velforeningskontingent som fastsettes av årsmøtet/generalforsamlingen. Etter to purringer, ett inkassovarsel og en betalingsoppfordring (alle med 14 dagers varsel) sendes saken til forliksrådet. Hytteeieren bærer kostnadene dette måtte medføre. Ved salg av hytte forpliktes selger å informere Storøen velforening, eiendomsmegler og kjøper om ev. ubetalt velkontingent, slik at denne blir betalt før eierskifte skjer.

Ingen medlemmer kan uten lovlig vedtak i årsmøtet disponere foreningens midler eller hefte for dens gjeld.

Tillitsverv kan innehas av hytteeiers familiemedlemmer. Familiemedlem som tar tillitsverv må være skriftlig godkjent av hytteeier. Totalt kan kun én representant av gangen inneha tillitsverv for hver enkelt hytte.

§3.

Foreningen ledes av et styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer. Disse skal ivareta foreningens interesser. Styret har fullmakt til å treffe avgjørende beslutning i saker av felles interesse for et beløp som årsmøtet fastsetter, men må for å binde foreningen i saker utover dette beløp, eller i prinsipielle spørsmål, ha godkjennelse av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte.
Leder og ett styremedlem tildeles signatur i fellesskap. Kasserer disponerer foreningens bankkonti ifølge fullmakt.

Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet avgjør leder.

Styremøtene skal innkalles av leder når denne finner dette nødvendig, eller når ett eller flere styremedlemmer forlanger det.

Styremedlemmene velges for 2 år av gangen, dog slik at leder, kasserer og første styremedlem velges på ulike årstall, og nestleder, sekretær og andre styremedlem på like årstall.

Dessuten velges 4 rodeledere med 2 års funksjonstid. Rodeleder for seksjon 1 og 3 velges på ulike årstall, for seksjon 2 og 4 på like årstall.

Alle velges på årsmøtet. Gjenvalg er tillatt. Rodelederne innkalles til alle styremøter og styremedlemmer med forfall utpeker sin varamann blant disse.

§4.

Årsmøtet, som er foreningens høyeste myndighet, avholdes én gang hvert år innen utgangen av første halvår.

På årsmøtet skal følgende behandles:

1. Styrets årsberetning
2. Revidert regnskap pr. 31. desember foregående år
3. Styrets forslag til budsjett med medlemskontingent
4. Valg av styremedlemmer og rodeledere
5. Valg av revisor med funksjonstid 2 år
6. De saker som styret legger fram til behandling, samt forslag fra hytteeierne som skriftlig er krevet minst 6 uker før årsmøtet
7. Valg av ett medlem for å underskrive årsmøteprotokoll

Leder eller et styremedlem fungerer som møteleder. Sekretær eller et styremedlem/rodeleder fungerer som referent.

Årsmøtet innkalles på den måte som bestemmes i årsmøtet, dog med minst 3 ukers varsel.

På årsmøtet avgjøres saker ved alminnelig flertall av de fremmøtte medlemmer. Ingen bindende beslutning kan treffes dersom ikke 20 stemmeberettigede medlemmer er tilstede, inkl. styret. Vedtektsforandringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Det kan bare treffes vedtak i saker som er oppført på sakslisten.

Det er adgang til på årsmøtet å møte og stemme med fullmakt. Ingen kan møte med fullmakt fra mer enn én hytteeier. Fullmakt kan bare gis til annen hytteeier eller familiemedlem. Det kan bare avgis én stemme for hver hytte. Stemmegiver må være myndig.

§5.

Ekstraordinært årsmøte innkalles etter krav fra styret eller minst 20 hytteeiere, og innkallelse og møteledelse skjer som for ordinært årsmøte. Bare saker som står på sakslisten kan behandles. Avgjørelser treffes på samme måte som ved ordinært årsmøte. Se §4.

§6.

Det føres egen protokoll over alle møter, og medlemmene har adgang til protokollen på forlangende.
************

§6. Det føres egen protokoll over alle møter, og medlemmene har adgang til protokollen på forlangende.